HOME  ABOUT THE BANK  MONETARY POLICY  BANKING SUPERVISION  PAYMENTS & SETTLEMENTS  STATISTICS  FEEDBACK CORNER
   BSP NOTES & COINS  MONETARY OPERATIONS  LOANS-CREDIT & ASSET MGT  PUBLICATIONS & RESEARCH  REGULATIONS  PROCUREMENT

Feedback Corner

About The Bank

The BSP Vision and Mission

English Version

The BSP Vision

The BSP aims to be a world-class monetary authority and a catalyst for a globally competitive economy and financial system that delivers a high quality of life for all Filipinos.

The BSP Mission

BSP is committed to promote and maintain price stability and provide proactive leadership in bringing about a strong financial system conducive to a balanced and sustainable growth of the economy. Towards this end, it shall conduct sound monetary policy and effective supervision over financial institutions under its jurisdiction.

Filipino Version

Ang Bisyon ng BSP

Ang BSP ay naghahangad na makilala sa buong mundo bilang pangunahing tagapamahala ng pananalapi at maging tagasulong ng kabuhayan at ng kaayusan sa pananalapi na may kakayahang makihanay sa ibang bansa at magbigay ng mataas na antas ng kabuhayan para sa lahat ng mga Pilipino.

Ang Misyon ng BSP

Ang BSP ay nakatalagang paunlarin at panatilihin ang katatagan ng halaga ng mga bilihin at magbunsod ng masiglang pamumuno sa ikapagtatamo ng isang matatag na pangasiwaan sa pananalapi na makakatulong sa timbang at patuloy na paglago ng kabuhayan. Tungo rito, ito ay magpapairal ng mga makatwirang patakaran sa pananalapi at mangangasiwang mabuti sa mga bangko at iba pang institusyong may kinalaman sa pananalapi na nasa ilalim ng kaniyang kapangyarihan.