HOME  ABOUT THE BANK  MONETARY POLICY  BANKING SUPERVISION  PAYMENTS & SETTLEMENTS  STATISTICS  FEEDBACK CORNER
   BSP NOTES & COINS  MONETARY OPERATIONS  LOANS-CREDIT & ASSET MGT  PUBLICATIONS & RESEARCH  REGULATIONS  PROCUREMENT

Feedback Corner

Publications and Research

Media Releases

Isa Ka Bang Co-Maker? Paalala sa Publiko

10.10.2012

 

ISA KA BANG CO-MAKER?
PAALALA SA PUBLIKO

Tandaan  ang  mga  sumusunod  bago  pumayag maging isang “co-maker”:

  • Sino ang co-maker? / Ano ang ibig sabihin ng co-maker? / Ano ang kahulugan ng co-maker?

Ang co-maker ay isang tao na nangangakong magbabayad ng utang ng ibang tao kapag hindi nito nakayanang bayaran ang nasabing utang.

  • Kailangan bang may co-maker tuwing uutang?

Depende sa patakaran ng institusyong nagpapautang.  May mga nagpapautang na humihingi ng co-maker mula sa umuutang lalo na kung ito ay hindi nakapasa sa batayan sa pagpapautang ng nasabing institusyon.  Ang co-maker ay hindi kailangang makinabang sa pagkakautang ngunit siya ay may obligasyong tiyakin na mababayaran ang utang, kabilang ang interes at iba pang kaakibat na bayarin sa pagkakautang na kanyang pinirmahan bilang co-maker.

  • Kapag  hindi  nakabayad  ang  taong  nangutang, dapat bang ang co-maker ang magbayad nito?

Oo. Hindi kinakailangang singilin muna ang pangunahing nangutang upang mapanagot ang co-maker.  Bilang co-maker, siya ay maaaring pagbayarin sa pagkakautang tulad ng pangunahing nangutang.  Maaaring gawin ng nagpautang ang mga sumusunod na hakbang kapag hindi nakabayad ang nangutang:

• Singilin ang buong halaga ng utang, kabilang ang interes at iba pang kaakibat na bayarin sa pagkakautang sa co-maker; o
• Ihabla ang co-maker kasama ang pangunahing nangutang upang masingil ang utang; at
• Singilin ang co-maker ng mga “late fees” o “collection costs”.

  • Ano ang maaaring gawin ng co-maker na nagbayad ng utang ng pangunahing nangutang?

Maaaring singilin ng co-maker ang pangunahing nangutang para sa halagang kanyang binayaran sa nagpautang.

Para sa mga karagdagang katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa:

The Head
Financial Consumer Affairs Group
Supervision and Examination Sector, BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS
A. Mabini St., Malate, Manila  1004
E-mail: consumeraffairs@bsp.gov.ph  I  Tel. No.:  708-7701 local 2584

 

RSS Subscribe for updates

Archives