HOME  ABOUT THE BANK  MONETARY POLICY  BANKING SUPERVISION  PAYMENTS & SETTLEMENTS  STATISTICS  FEEDBACK CORNER
   BSP NOTES & COINS  MONETARY OPERATIONS  LOANS-CREDIT & ASSET MGT  PUBLICATIONS & RESEARCH  REGULATIONS  PROCUREMENT

Feedback Corner

Publications and Research

Speeches

Sama-sama, Para Walang Maiwan

Date: 09.06.2017

Place: BSP Assembly Hall, Manila

Occasion: Paglusong ng Programang: KasamaKA ng FINTQ

Speaker: BSP Governor Nestor A. Espenilla, Jr.


Bating Pag-tanggap

Kagalang-galang na tagapangulo ng Securities and Exchange Commission –Teresita Herbosa… Pangulo at CEO ng Voyager at FintQ Doy Vea… Managing Director Lito Villanueva ng FINTQ…mga kaibigan… mga kapwa kawani ng Bangko Sentral… mga Ginang at Ginoo…Magandang hapon po sa inyong lahat. 

Inklusibong Pananalapi

Ang isa sa mga pinaka-mahalagang misyon ng Bangko Sentral, ay ang gawing mas malaganap ang inklusibong pananalapi o ang “financial inclusion.”

Tungo rito, ang BSP ay gumagawa at naghahayag ng mga patakaran at panuntunan upang maging mas marami sa ating mga kababayan ang magkaroon ng pagkakataon na pakinabangan ang ating sistema ng pagbabangko at makilahok sa ating ekonomiya. 

Ang paglaganap ng inklusibong pananalapi ay isang estratehiya upang mabigyan ng kapangyarihan at kakayanan ang lahat  – (ang lahat!  … lalo na ang pinakamahihirap na miyembro ng ating komunidad!).

Dito sa BSP, sinisikap naming hindi maging hadlang, bagkus pa maging kabalikat ng pribadong sektor sa paglikha ng mga makabago at mahusay na na mga produktong pampinansiyal na angkop sa inyong pangangailangan.  Pinagsisikapan din namin na ang mga serbisyong ito ay maging mapang-alaga sa inyong kapakanan.  

Ang katunayan, dahil sa nauna ng mga panuntunan ng BSP sa microfinance, may isang daan at anim na pu’t pitong (167) bangko na sa ngayon ang nakapag-bibigay ng angkop na serbisyong pinansiyal sa isang milyon at pitong daang libong (1.7 million) mga maliliit na negosyante.

Marami na ring mga bago at mabisang serbisyong pinansiyal tulad ng “e-money” and “micro-banking offices” sa ngayon. 

Aking Hangarin

Noong ako ay nahirang na Gobernador ng Bangko Sentral, ito ay tinanaw ko na isang malaking karangalan…. At hamon.  May kalakip itong napakahalaga at mabigat na tungkulin!

Ang paglawig ng mga hakbangin para sa inklusibong pananalapi ay itinuturing ko na ring personal na misyon at gawain. 

Noong nag-umpisa ako bilang Gobernador ng BSP noong Hulyo, sinabi ko na nais kong ipagpatuloy ang mga gawaing naumpisahan na ng BSP.

Maraming natuwa noong sinabi ko na ang pakay ko ay ang magkaroon ng, “continuity plus plus.”

Ano nga ba ang nais kong ipagpatuloy?

Una sa lahat, nais kong ipagpatuloy ang aming misyon na pangalagaan ang halaga ng ating Piso upang maibsan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Price Stability…  Ito ay kinakailangan upang maging tuloy-tuloy ang paglago ng ating ekonomiya. 

Nais ko rin ipagpatuloy ang mga gawaing na nag dulot ng katatagan sa pagbabangko.

Ngunit para saan ang pag-unlad na ito kung marami sa ating mga kababayan ang hindi naman nakakarama sa mga benepisyo ng lumalagong ekonomiya?

Naniniwala ako na ang pagunlad ay magiging makabuluhan lamang kapag ito ay nadadama ng karamihan…  Kapag walang naiiwan…  Kapag kasama ang lahat...

Ang nais ko ay ang dumami sa ating mga kababayan ang maging aktibong kaanib at kabahagi sa pag-unlad.

Hindi ako nag-iisa sa hangarin na ito.  Tayong lahat dito… sa bulwagang ito, galing man sa pampubliko o pampribadong sector -- ay may bisyon na ang bawat isa sa ating mga kababayan ay magkaroon ng mas mataas na antas ng kabuhayan.

Dito papasok ang “plus-plus”… mga dagdag na gawain at reporma alang-alang sa paglaganap ng inklusibong pananalapi…

Ang “Plus Plus”

Nais kong ibahagi sa inyo ang dalawang panukala o hakbangin ng BSP na may layong itaguyod ang inklusibong pananalapi.

Ang isa rito ay ang National Retail Payment System o NRPS. Nilalayon ng projektong ito na makapagbigay ng ligtas, mahusay, at maasahan na elektronikong sistema ng pagbabayad na ma-iuugnay at magagamit sa iba’t ibang uri ng platapormang “digital”.

Mahalaga ang magiging gampanin ng NRPS sa paglipat ng ating bansa mula sa pagiging “cash-heavy” sa pagiging “cash-lite” na ekonomiya.  Mapabibilis at mapadadali din nito ang pagpapadala ng pera o “remittance”. Inaasahan din na ang sistemang ito ay magiging daan upang lalong dumami ang nakikinabang sa mga produkto at serbisyong pinansiyal kagaya ng pag-impok, pag-utang, at pag-seguro o insurance.

Sa pamamagitan ng NRPS, mas lalaganap ang elektronikong pagbabayad sa mga pang-araw-araw na transaksyon.

Ang isa pang hakbangin na kasalukuyang isinusulong ay ang pagkakaroon nating lahat ng “biometric” ID.  Ito ay makatutulong upang mapakinabangan ng mas marami nating kababayan ang mga pormal na serbisyo lalo na yung galing sa pamahalaan at sa industriyang pinansiyal.

Ang BSP ay nakikipagtulungan na sa Department of Budget Management, Department of Finance, sa Philippine Statistics Authority at sa Kongreso ukol sa proyektong ito.

Ang pagkakaloob ng maayos at maasahang electronic ID ay isang simple at napakahalagang hakbangin patungo sa inklusibong pananalapi at lahat ng uri ng serbisyo.

NSFI-- Sama-Sama, Para Walang Maiwan

Hindi lang dito nakikipagtulungan ang BSP…  Ang pakikipagugnayan at pakikipagtulungan sa marami pang bagay ay kinakailangan din para magtagumpay ang mga hangarin natin sa inklusyong pananalapi.

Ito ang dahilan kung bakit nakipag-ugnayan ang BSP sa labing-apat (14) pang mga ahensiya ng gobyerno para itaguyod ang National Strategy for Financial Inclusion o NSFI.

Sa pamamagitan ng NSFI, isang malinaw na bisyon at stratehiya ang ibubuo at gagabay sa mga ahensiya para sa sama-samang pagtatag ng isang sistemang pinansiyal na may tunay at makabuluhang inklusyong panalapi.

Ang NSFI ay may plataporma din para bigyan ang pribadong sektor ng pagkakataong sumuporta sa mga adhikain nito.

Nauunawaan namin na hindi sapat na gobyerno lang ang gumalaw para sa inklusyong pananalapi.   Kailangang-kailangan ang partisipasyon ng pribadong sektor.  Kailangan natin magsama-sama para walang kababayan natin ang maiwan sa pagsulong at pag-unlad.

Ang pribadong sector ay may mga bukod-tanging mga kakayanan. Kayo ay may mga kakaibang kakayanang teknolohical (high-tech kayo)…  inprastruktura… pananaw… pamamaraan at iba pa. 

Bilang Chairman ng NSFI, handa kaming makipagtulungan sa pribadong sektor sa larangang ito. 

Lubos akong nagpapasalamat sa FINTQ para sa pagkakataon na mapag-aralan natin at masubukan ang pag-gamit ng modernong technolohiya para sa mas mabisang pag-bigay ng serbisyong pinansyal. 

Ikinagagalak namin ang patuloy na pag-gamit ng technolohiya sa paraang responsable at tapat… hindi lamang para sa ating sariling kapakanan, kundi para rin sa kapakanan ng nakararami. 

Pagtatapos

Ang pag sasama-sama natin ngayon ay umpisa lamang ng ating mga gawain tungo sa mas maganda at maunlad na kinabukasan para sa bawat Pilipino.

Sama-sama tayo – mga kapawa ko kawani sa serbisyong pampubliko… mga kaibigan sa pribadong sektor… sama-sama para walang maiwan sa ating mga kababayan. 

Mapagpala at magandang hapon muli at nawa’y maging matagumpay tayo sa ating mga gawain. Mabuhay po tayong lahat!

Archives